List derivations where part of the file name matches the query.
Only include derivations for this system.
Only include derivations that are build for this system.
Only show derivations with a minimum number of known builds.
Only show derivations with a maximum number of known builds.
Only show derivations with this overall build status.
Fields to return in the response.
List derivations that are alphabetically after the given name.
The maximum number of derivations to return.
Return all results.

Package derivations

Showing 90 results

File nameSystemTargetBuilds
/gnu/store/0010qirb7kbn649qpnsyi8yvk50bqf5g-rust-gix-diff-0.37.0.drvaarch64-linux
/gnu/store/001a8vpdn80gycpvqfj62s0n2vlz6ckp-libopenmpt-0.5.9.drvaarch64-linux
/gnu/store/001cnmch3g7lwgcjqg1cvw0jwsaxwnkn-rust-anstyle-stream-0.2.2.drvaarch64-linux
/gnu/store/004qdcbv9p1mjybsbzwkc9ly2yc6qvbj-ocaml5.0-eio-linux-0.8.1.drvaarch64-linux
/gnu/store/005pwlip34dxksivc28j5yjnwz400j9x-texlive-sseq-66594.drvaarch64-linux
/gnu/store/00684j9p0wamcqp68gbbwflx2kimlnym-xa-2.3.14.drvaarch64-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/007isqxk903gjiq03yigb6dg0cgd0ki3-texlive-beamertheme-phnompenh-66594.drvaarch64-linux
/gnu/store/008azx23h86fdxvzb7z4af5fbmr3vhrd-emacs-habitica-1.0-1.c45c602.drvaarch64-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/00c2vi3gljgv66x2r7dnq71za1d0gl2j-ocaml-ppx-pipebang-0.15.0.drvaarch64-linux
/gnu/store/00firai8vq85q8w5023ks4g4rzcl0qf1-rust-typed-builder-0.18.0.drvaarch64-linux
/gnu/store/0008yjf6jl3pv47wdjad9l1022anjf40-netcat-openbsd-1.219-1.drvarmhf-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/000kjy9g20d6q74f1wdgmq92xm9whapl-mbedtls-3.5.2.drvarmhf-linux
/gnu/store/000mb2bijmmkrw62y9627lb3v4s1cxi2-wine-9.0.drvarmhf-linux
/gnu/store/000rnk57iqihggbxkh1bdjk3djc35dcz-texlive-luahbtex-66594.drvarmhf-linux
/gnu/store/000s5236wm8j9sxff00kwnv2009v4z9j-emacs-jq-mode-0.5.0.drvarmhf-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/003lar6cm3x2dnaq66kdfb9fszy7q1n1-axoloti-patcher-next-2.0.0.drvarmhf-linux
/gnu/store/004nlg59axbagynf559s8lmddpvrpnj0-java-fest-test-2.1.0.drvarmhf-linux
/gnu/store/0067qbjsqz1aki4wxdpawh96g0xcg5p5-quaternion-0.0.95.1.drvarmhf-linux
/gnu/store/0083lq42w87sgm02668hnpv7ymlypblw-texlive-plain-doc-66594.drvarmhf-linux
/gnu/store/009p0vfw0fnwcwfvdy0zixqbyhjvgm7a-manaplus-2.1.3.17.drvarmhf-linux
/gnu/store/002mmm8gj1nl3cqiardi6a06fxdkf3jh-terraform-docs-0.6.0.drvi586-gnu
https://bordeaux.guix.gnu.org
Scheduled
/gnu/store/003s0b0ffc8qy55f3azlg8cvw4bwhcrq-python-piexif-1.1.3.drvi586-gnu
/gnu/store/00433ivxw5d1c0qkpjjf87l9qjcvay78-ocaml-integers-0.7.0.drvi586-gnu
https://bordeaux.guix.gnu.org
Scheduled
/gnu/store/00ayvaj85dyjp3g0y6gh82zmlhp0vjs3-sundials-julia-5.2.0.drvi586-gnu
/gnu/store/00hlmyx7lrdwrf2k2sivpmzsdzd70wmf-emacs-litable-0.1-0.b0278f3.drvi586-gnu
https://bordeaux.guix.gnu.org
Canceled
https://bordeaux.guix.gnu.org
Scheduled
/gnu/store/00swc2z07ffh7cj1lym0ky657x2rz7j1-ruby-minitest-tu-shim-1.3.3.drvi586-gnu
https://bordeaux.guix.gnu.org
Scheduled
/gnu/store/01007d7rxx2kphx39xsa3ssx6px2qsfh-python-dnaio-0.10.0.drvi586-gnu
/gnu/store/0118m926nay5r09zv6bsniscpg6xfsmz-go-github-com-jhillyerd-enmime-0.9.4.drvi586-gnu
https://bordeaux.guix.gnu.org
Scheduled
/gnu/store/012bhvlpq5qyv4vid8lcvpfyfgx65409-emacs-column-marker-9.drvi586-gnu
https://bordeaux.guix.gnu.org
Canceled
https://bordeaux.guix.gnu.org
Scheduled
/gnu/store/012lmrr87wsl4cqpyy30fbgd5y6p3a53-r-logging-0.10-108.drvi586-gnu
/gnu/store/0003426ablm5vhmiv6wcj63cc5s2c1js-ghc-http-common-0.8.3.4.drvi686-linux
/gnu/store/003jsccj1jwzkaczb74fdgbv9vng2m11-texlive-fbb-66594.drvi686-linux
/gnu/store/003x5clkp97px02yyahgk60zmwb714vy-guile-packrat-0.1.1.drvi686-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/004zn1jmlq4yp313ajds97rf5ikwhidz-texlive-utfsym-66594.drvi686-linux
/gnu/store/0063ch91irfh74v0q2sd3l15chxggjxp-kservice-5.114.0.drvi686-linux
/gnu/store/006rfy729c02605d7an4vpsy6hy6vmiq-commit-patch-2.6.2.drvi686-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/007cjjv906vfbwwa4mkd5i72g96wfhk3-trezord-2.0.33.drvi686-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/008j1r297lxpnp6s8nagr6sah1fl9mal-lxi-tools-2.5.drvi686-linux
/gnu/store/009w4lapnl3wxnjyz19jg1f9lhkgcjix-emacs-ivy-hydra-0.14.2.drvi686-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/00f0y226201g6lhxfacv5a2pnj7nib3m-emacs-swiper-0.14.2.drvi686-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/001l8v5gmd6j9hgqd02y7bipmzdzmc42-mariadb-10.10.2.drvmips64el-linux
/gnu/store/0040aczrflrrz7mrzx6y4dzq8dgh3lrn-python-bwapy-0.1.4.drvmips64el-linux
/gnu/store/004af1r6vwdya494am0mpxpgzw4vxs8p-ruby-truthy-1.0.0.drvmips64el-linux
/gnu/store/006ma858fhw2yvd7bcrqjlncgyqxg06i-texlive-codedoc-66594.drvmips64el-linux
/gnu/store/006wn8mddsxzjnvv7j4mhm8plrmchws6-texlive-xcolor-66594.drvmips64el-linux
/gnu/store/00793zxwssp6j52b7w2q5ghq58k3md1v-texlive-modroman-66594.drvmips64el-linux
/gnu/store/00bjydy902fr8w87shd9hvrcp51z84lb-lua5.1-luv-1.43.0-0.drvmips64el-linux
/gnu/store/00cr649d0izr1ghrasynr2qbclvd811h-le-biniou-3.66.0.drvmips64el-linux
/gnu/store/00db4vi67p272w4dpbsz01ikms5yxwa9-guile2.2-syntax-highlight-0.2.0.drvmips64el-linux
/gnu/store/00dcxfyzyffl5jdah5n6mk0nvw3lf4zz-cl-xpath-0.1-1.d364da6.drvmips64el-linux
/gnu/store/000w9a97rig60f06687nkxzfx9ghxia7-mlmmj-1.3.0.drvpowerpc64le-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Failed
https://bordeaux.guix.gnu.org
Failed
https://bordeaux.guix.gnu.org
Failed
/gnu/store/001zg2m0pi7jdn5d7f3d3qdbdhzp0xz2-emacs-ediprolog-2.2.drvpowerpc64le-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Canceled
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/00218sv8kpy23g77rbf6azvvv8x7nqyk-java-xom-127.drvpowerpc64le-linux
/gnu/store/002hvyk1ny4klml08z5fb8psj5sb2c19-python-cloup-2.1.1.drvpowerpc64le-linux
/gnu/store/0030fznvyhv3ryrdp1n2fs24c04q6lb7-lf-31.drvpowerpc64le-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/003484syv0h0v3fcb8c7h8hv7qm6gywi-ecasound-2.9.3.drvpowerpc64le-linux
/gnu/store/006844jv883z4vdf81j5yy1iyhvdqjd9-ocaml-frontc-4.1.0.drvpowerpc64le-linux
/gnu/store/008y0ascpmlssgiydnzynsg4r40kc42m-perl-moosex-role-parameterized-1.10.drvpowerpc64le-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/008yxwsm73rp66izkzc9bbnb0fxwscgl-go-github-com-pborman-getopt-2.1.0.drvpowerpc64le-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/00av7k0mqv69q87r2jy4jn22nfnaxdm3-multimon-ng-1.3.0.drvpowerpc64le-linux
/gnu/store/002a8j9k2sv4ivrf0iczgwz5mrpd400n-linux-libre-headers-5.10.215.drvpowerpc-linux
/gnu/store/0046w8f1fk3yli5zqn15wsl8mh453z5a-python-pysdl2-0.9.11.drvpowerpc-linux
/gnu/store/004bv4vvcvg9xcd99ypshb5vam535ycf-trytond-analytic-budget-6.2.1.drvpowerpc-linux
/gnu/store/005clj0z0y1xlmkkrizvmpz2d71vdjsg-texlive-pst-exa-66594.drvpowerpc-linux
/gnu/store/00a32ri49q7dp0rx8j79cj464jg9b5b0-workrave-1.10.52.drvpowerpc-linux
/gnu/store/00b54l718wl8yaypqjn2myf0kwxhxjrl-python-sphinxcontrib-apidoc-0.3.0.drvpowerpc-linux
/gnu/store/00b8jxmgsjjvj6yj5r103lvgdrgz28zb-texlive-glossaries-estonian-66594.drvpowerpc-linux
/gnu/store/00f1d8adifka1y7blamhcrb0nvwdy8bx-perl-digest-md5-2.58.drvpowerpc-linux
/gnu/store/00fab9ibwrzq5gxia0pzdcqw04qrz4ac-python-illumina-utils-2.12.drvpowerpc-linux
/gnu/store/00fvc9mppcnjngx6913pkmc1l14cd36d-texlive-babel-kurmanji-66594.drvpowerpc-linux
/gnu/store/000dgyb914wvmqzsixq9qssxnp1cy8vk-rust-regex-syntax-0.5.6.drvriscv64-linux
/gnu/store/001gj8fbynw4gq74kycvihnq3b5a70wc-texlive-yplan-66594.drvriscv64-linux
/gnu/store/0033qqp1cxc7i7fm98wpdi95f6ach14q-emacs-xelb-0.18.drvriscv64-linux
/gnu/store/006bbmdjnqldih7nyf2n3pikgc8g3cg4-python-flask-oidc-1.4.0.drvriscv64-linux
/gnu/store/006v2014mdls7lqajp07yyqsqm426s5v-geomyidae-0.34.drvriscv64-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org
Succeeded
/gnu/store/009pj65j43bgayd05z4bk83wcyi2vjkl-r-pkgconfig-2.0.3.drvriscv64-linux
/gnu/store/00a1c57ic5w3lmh67iiqdnk0ax99p12v-texlive-blkarray-66594.drvriscv64-linux
/gnu/store/00b6whyl3mwspnc84m9x7dk9iavv1pya-rust-rustc-version-0.1.7.drvriscv64-linux
/gnu/store/00ck7ciapf7rjmwbx7qpkwcz34jcny99-cl-bodge-queue-0.0.0-0.948c9a5.drvriscv64-linux
/gnu/store/00djnbxh6in6hvpdd4ydx2vjjbrkfjlm-python-scikit-learn-extra-0.3.0-1.0f95d8d.drvriscv64-linux
/gnu/store/0007qz86d4qqcpf4zk8p685ycch7dmpw-rust-nom-3.2.1.drvx86_64-linuxx86_64-linux-gnux32
/gnu/store/000ijscdb867kq7n507lwlap9amdhhn3-glib-networking-2.76.1.drvx86_64-linuxaarch64-linux-gnu
/gnu/store/000nyxdfc6vf1ym47bp768wqwsw52vws-rust-insta-0.8.2.drvx86_64-linuxriscv64-linux-gnu
/gnu/store/000xha0kxx3jyv5k5f6dzy7q2fhzm661-llvm-3.6.2.drvx86_64-linuxx86_64-linux-gnux32
/gnu/store/0016npi8plxkyqcwnv27lvda3p931mrv-rust-rand-chacha-0.3.1.drvx86_64-linuxpowerpc64-linux-gnu
/gnu/store/0018pyz09zxpk8vwqi3qs3pzx6c03cm6-dfu-util-0.11.drvx86_64-linuxavr
https://bordeaux.guix.gnu.org
Canceled
https://bordeaux.guix.gnu.org
Canceled
https://bordeaux.guix.gnu.org
Canceled
https://bordeaux.guix.gnu.org
Canceled
https://bordeaux.guix.gnu.org
Scheduled
/gnu/store/001iqk6s5s4c0bkay3ycv3pym9c39j13-po4a-0.69.drvx86_64-linuxpowerpc-linux-gnu
/gnu/store/001lwsh51vmsdmp0chdpsimy4cghkqqc-libcppgenerate-0.2-0.930c550.drvx86_64-linuxavr
/gnu/store/001nxggrcg27wxn25yslacdvb1j2yjf7-go-github-com-go-ini-ini-1.66.6.drvx86_64-linuxx86_64-w64-mingw32
https://bordeaux.guix.gnu.org
Scheduled
/gnu/store/002200xp0gs7n3l591zpnynqckvwbdp0-avogadrolibs-1.93.0.drvx86_64-linuxpowerpc64le-linux-gnu